पशुसंवर्धन विभाग
पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे
दि. 11/03/2016 च्या जाहिरातीस अनुसरुन www.cahexam.com या संकेतस्थळावरुन परीपुर्ण ऑनलाईन अर्ज भरुन बँकेत परिक्षा शुल्क भरलेले होते अशा उमेदवारांची यादी 
पदाचे नाव : वाहन चालक
अ.क्र. अर्ज क्रमांक उमेदवाराचे नाव
1 890400364 ABHANG SATISH M
2 890400136 AHIRE KALPESH SURESH
3 890400058 AMBHORE RAVI MUKINDA
4 890400381 BARVE DIPAK NATHA
5 890400253 BHUKTAR SUNIL LAXMAN
6 890400191 BODAKHE SACHIN DATTUJI
7 890400330 BORSE LALA TRIMBAK
8 890400143 DESHMUKH BABU ANANDRAO
9 890400350 DIVEKAR GAURAV SURYAKANT
10 890400344 GADRE SANKET MOHAN
11 890400134 GAWAI ASHISH PRAKASHRAO
12 890400257 GAYKAVAD DIPAK SUKLAL
13 890400196 HASNALKAR VILAS RAJARAM
14 890400244 HOWAL SATISH VITTHAL
15 890400031 JAGADALE AMIT LAXMAN
16 890400312 JAGTAP RAVINDRA SUKHADEV
17 890400198 JAGTAP SHITAL DEEPAK
18 890400378 JAYBHAYE PANDHRINATH SAHEBRAO
19 890400070 JOSHI MAYUR SITARAM
20 890400277 KADAM BHASKAR ANKUSH
21 890400006 KADAM DATTATRAYA APPA
22 890400224 KALAWADE YOGESH SAHEBRAO
23 890400040 KAMBLAE SANDIP ATTMARAM
24 890400116 KAMBLE JYOTIBA SHANKAR
25 890400151 KATE DIGVIJAY ARJUN
26 890400029 KHAIRE KIRAN RAMESH
27 890400030 KHANSE SWAPNIL ROHIDAS
28 890400018 KITHE VIJAY MARUTI
29 890400078 KOLI NITIN SANJAY
30 890400153 KOLI RAYAGONDA RAMANNA
31 890400152 KUCHEKAR TUKARAM BHAGWAN
32 890400273 LAVHALE DATTAHARI BHIMRAO
33 890400179 MADANE SANTOSH SHIVAJI
34 890400357 MANGARULE ATUL BABULAL
35 890400138 MEHETRE ANIKET RAMDAS
36 890400021 MUTKULE VIJAY HARICHANDRA
37 890400200 NADEKAR ROHIDAS ANANTA
38 890400184 NAGARALE SUDHIRBHAI SHIVDAS
39 890400226 NAIK SURENDRA VINAYAKRAO
40 890400349 PATHAN SHAKIB HANIF
41 890400172 PATOLE VINOD SURESH
42 890400063 PAWAR SHANKAR ANNASAHEB
43 890400235 POUL MANGESH BABURAO
44 890400314 PURI SHUBHAM BALASAHEB
45 890400057 SABLE SACHIN DAMODHAR
46 890400259 SAKAT PRAVIN RAJARAM
47 890400322 SALAM SUNIL KARNUJI
48 890400218 SANAP SHEKHAR BABAN
49 890400127 SANKAPAL BHIMARAO POPAT
50 890400380 SHAIKH ARIF USMAN
51 890400166 SHAIKH ISMAIL VAJIR
52 890400320 SHEIKH JILANI MAINUDDIN
53 890400376 SHELKE TUSHAR BHASKAR
54 890400157 SHINDE KUNDLIK SHRIDHAR
55 890400247 SHINDE NITESH BABAN
56 890400327 SHINDE RAHUL RAOSAHEB
57 890400268 SHIRSAT SAMPAT PIRAJI
58 890400038 SONAWANE AMOL CHANDRAKANT
59 890400360 SURYAWANSHI LALIT RAMCHANDRA
60 890400005 TAKALE SUNNY KUMAR
61 890400233 TARDEKAR NILESH BALKRISHNA
62 890400074 THORAT SACHIN RAMKRISHNA
63 890400329 TOTE PRASHANT BALAJI
64 890400342 UPASE SHRIKANT KRUSHNAT