विहित मुदती (२८/०७/२०१७)नंतर उमेदवारांनी बँकेत परीक्षा शुल्क भरू नये. विहित मुदती (२८/०७/२०१७) नंतर परीक्षा शुल्क भरलेले अर्ज ग्राहय धरले जाणार नसल्याने अपात्र ठरतील याची नोंद घ्यावी.                                                                                                                                      ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत संपलेली आहे.                                                                                                                                            उमेदवाराने बँकेत परीक्षा शुल्क भरल्यावर दोन दिवसांनी या बटनावर क्लिक करुन लॉग इन करावे व परीक्षा शुल्क नोंदीची स्थिती तपासून घ्यावी.                                                                                                                                               बँकेत परीक्षा शुल्क भरण्याचा कालावधी दिनांक १०/०७/२०१७ ते २८/०७/२०१७ पर्यंत आहे.